+316 263 96 846

Privacy statement / privacy policy

Dit is de Privacy Policy van Bright Nature Interiors (hierna te noemen “Bright Nature Interiors”, “wij,” “ons” of “onze”), een onderneming met adres Ottho Heldringstraat 3, Amsterdam.

Bright Nature Interiors is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59752793. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.brightnature.com (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze Website bezoekt met uw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving. Door het gebruiken van onze Website, begrijpt u en gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid.

Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

 

Wat voor gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens die u ons verstrekt: a. E-mailadres b. Naam c. Telefoonnummer d. Adres e. Communicatie tussen Bright Nature Interiors en u (wij mogen u dienst-gerelateerde e-mails sturen) f. IP adres, naam, geslacht

 

Log file informatie

Wij verzamelen alleen informatie die uw browser stuurt als u onze Website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de Website. Onder het goed functioneren van de Website verstaan wij met name het beschermen van de Website tegen handelingen die de veiligheid van de Website en van uw Computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browsertype, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

 

Analytische diensten

Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw Computer, onze Website, de webpagina’s die uw bezoekt, add-ons en door andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze Website. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw Computer. Cookies kunnen uw Computer of de bestanden die op uw Computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en loggedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere Gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om u als individu te kunnen identifceren. Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Google Analytics installeert een permanent cookie in uw webbrowser om u te identifceren. Hierdoor worden uw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. U kunt volledig voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen in uw browser. Bright Nature Interiors gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heef bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren. Wij maken, met uw toestemming, gebruik van de volgende remarketing diensten: Google: Google AdWords remarketing service wordt geleverd door Google Inc. Wij maken alleen gebruik van Google AdWords remarketing service op het moment dat u ons daar toestemming voor geef. U kunt Google AdWords remarketing daarna uitschakelen door uw toestemming in te trekken. U kunt deze toestemming voor Google AdWords intrekken op dezelfde plaats als waar u toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor Google AdWords remarketing benodigde cookies. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

 

Hoe gebruiken wij deze informatie?

Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door: a. Gegevens te onthouden, zodat u niet steeds opnieuw hoef in te loggen wanneer u de Website opnieuw bezoekt; b. De doeltrefendheid van onze Website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken; c. Statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de Website; d. Technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren. e. Nieuwe producten te testen en te ontwikkelen; f. De bezoeker te informeren over de status van zijn bestelling. g. De bezoeker te informeren over het verloop van zijn bestelling. h. Nieuwsbrief, aanbiedingen van onze diensten en producten, bezorging van bestellingen.

 

Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Wij zullen uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. Zeggenschapswijziging Wanneer Bright Nature Interiors, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

 

Wettelijk verzoek en voorkoming schade

Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot uw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen. Bright Nature Interiors heef passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Bright Nature Interiors kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Bright Nature Interiors. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie. Internationale overdraging Uw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt. Bewaartermijn In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart Bright Nature Interiors persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien u meer informatie wil over hoe lang uw specifeke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met [email protected]. Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit.

Wanneer u inzage wil in uw persoonsgegevens, als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als u uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan u of aan een derde dan kunt u contact opnemen met Bright Nature Interiors door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief sturen aan: Bright Nature Interiors Ottho Heldringstraat 3 1066 AZ, Amsterdam.

Applicaties, websites en diensten van derden Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

 

Privacy van kinderen

Onze website vraagt niet specifek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar (“Kinderen”). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van Kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als u vermoedens heef dat uw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heef verstrekt aan ons, dan kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Indien u als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en u deze wil verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als u het vermoeden heef dat u als kind persoonsgegevens aan ons heef verstrekt, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

 

Wijzigingen

Bright Nature Interiors kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

 

Contact

Wanneer u vragen heef over deze Privacy Policy, dan kunt u contact opnemen met Bright Nature Interiors door een e-mail te sturen naar [email protected].

0